Học Tiếng Anh Trực Tuyến

Trao tri thức kết nối niềm tin - Study, study more, study forever!!!

Ngữ pháp tiếng anh

Ngữ pháp tiếng anh

As if

As if

A. Ngữ pháp tiếng anh: Dùng as if Ta dùng as if khi nói rằng ai đó hay vật gì đó trông như thế nào (look) / nghe ra sao (sound) / cảm thấy gì (feel)… That house looks as…
Like and as

Like and as

A. Like = similar to / the same as Like = similar to / the same as (tương tự như, giống như). Chú ý rằng bạn không thể dùng as theo cách này: What a beautiful house! It’s like a palace.…
In case

In case

A. Xét tình huống sau Xét tình huống sau: Geoff is a fooball referee. He always wears two watches during a game because it is possible that one watch will stop. Geoff là một trọng tài bóng đá. Ông thường…
Phrasal verbs

Phrasal verbs

A. Một số từ đi kèm với động từ Chúng ta thường dùng một số từ dưới đây đi kèm với các động từ: Ta có thể nói put out / get on / take off / run away v.v……
Verb + preposition 5

Verb + preposition 5

A. Ngữ pháp tiếng anh: Động từ + in believe IN...: Do you believe in God? (= do you believe that God exist?) Bạn có tin vào Thượng đế không? (= Bạn có tin rằng Thượng đế tồn tại không?) I believe…