Tìm hiểu về đại từ trong tiếng anh

Trong bất kỳ ngôn ngữ nào, sự lặp lại làm người nghe, người đọc, người nói cảm thấy quá dài dòng và không thoải mái. Chính vì vậy, đại từ đã được sinh ra để làm nhiệm vụ rút gọn câu và tránh sự lặp lại quá nhiều lần của danh từ. Đại từ trong tiếng anh đóng vai trò …