85+ Từ Vựng Tiếng Anh Về Trái Cây Đầy Đủ Phiên Âm, Hình Ảnh

Nếu đang tìm kiếm bộ từ vựng tiếng Anh về trái cây mà có đầy đủ cả phiên âm thì hãy nhanh tay lôi giấy bút ra vì trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn 85+ từ vựng tiếng Anh về trái cây đầy đủ phiên âm, hình ảnh.

1. Trái cây trong tiếng Anh là gì?

1.1 Hoa quả đọc bằng tiếng Anh

Trong tiếng Anh, khi muốn nói hoa quả chung chung, chúng ta có từ ‘fruit” được phiên âm theo từ điển Cambridge là /fruːt/.

1.2 Trái cây thối tiếng Anh là gì?

Để miêu tả trái cây bị thối, hư hỏng chúng ta có từ “rotted fruit” được phiên âm là /rɒt tɪd fruːt/.

2. 60 từ vựng tiếng Anh về trái cây phổ biến nhất

 1. Avocado: /¸ævə´ka:dou/: bơ
 2. Apple: /’æpl/: táo
 3. Orange: /ɒrɪndʒ/: cam
 4. Banana: /bə’nɑ:nə/: chuối
 5. Grape: /greɪp/: nho
 6. Grapefruit (or pomelo) /’greipfru:t/: bưởi
 7. Starfruit: /’stɑ:r.fru:t/: khế
 8. Mango: /´mæηgou/: xoài
 9. Pineapple: /’pain,æpl/: dứa, thơm
 10. Mangosteen: /ˈmaŋgəstiːn/: măng cụt
 11. Mandarin (or tangerine): /’mændərin/: quýt
 12. Kiwi fruit: /’ki:wi:fru:t/: kiwi
 13. Kumquat: /’kʌmkwɔt/: quất
 14. Jackfruit: /’dʒæk,fru:t/: mít
 15. Durian: /´duəriən/: sầu riêng
 16. Lemon: /´lemən/: chanh vàng
 17. Lime: /laim/: chanh vỏ xanh
 18. Papaya (or pawpaw): /pə´paiə/: đu đủ
 19. Soursop: /’sɔ:sɔp/: mãng cầu xiêm
 20. Custard-apple: /’kʌstəd,æpl/: mãng cầu (na)
 21. Plum: /plʌm/: mận
 22. Apricot: /ˈæ.prɪ.kɒt/: mơ
 23. Peach: /pitʃ/: đào
 24. Cherry: /´tʃeri/: anh đào
 25. Sapota: sə’poutə/: sapôchê
 26. Rambutan: /ræmˈbuːtən/: chôm chôm
 27. Coconut: /’koukənʌt/: dừa
 28. Guava: /´gwa:və/: ổi
 29. Pear: /peə/: lê
 30. Fig: /fig/: sung
 31. Dragon fruit: /’drægənfru:t/: thanh long
 32. Melon: /´melən/: dưa
 33. Watermelon: /’wɔ:tə´melən/: dưa hấu
 34. Lychee (or litchi): /’li:tʃi:/: vải
 35. Longan: /lɔɳgən/: nhãn
 36. Pomegranate: /´pɔm¸grænit/: lựu
 37. Berry: /’beri/: dâu
 38. Strawberry: /ˈstrɔ:bəri/: dâu tây
 39. Passion-fruit: /´pæʃən¸fru:t/: chanh dây
 40. Persimmon: /pə´simən/: hồng
 41. Tamarind: /’tæmərind/: me
 42. Cranberry: /’krænbəri/: quả nam việt quất
 43. Jujube: /´dʒu:dʒu:b/: táo ta
 44. Dates: /deit/: quả chà là
 45. Green almonds: /gri:n ‘ɑ:mənd/: quả hạnh xanh
 46. Ugli fruit: /’ʌgli’fru:t/: quả chanh vùng Tây Ấn
 47. Citron: /´sitrən/: quả thanh yên
 48. Currant: /´kʌrənt/: nho Hy Lạp
 49. Ambarella: /’æmbə’rælə/: cóc
 50. Indian cream cobra melon: /´indiən kri:m ‘koubrə ´melən/: dưa gang
 51. Granadilla: /,grænə’dilə/: dưa Tây
 52. Cantaloupe: /’kæntəlu:p/: dưa vàng
 53. Honeydew: /’hʌnidju:/: dưa xanh
 54. Malay apple: /mə’lei ‘æpl/: điều
 55. Star apple: /’stɑ:r ‘æpl/: vú sữa
 56. Almond: /’a:mənd/: quả hạnh
 57. Chestnut: /´tʃestnʌt/: hạt dẻ
 58. Honeydew melon: /’hʌnidju: ´melən/: dưa bở ruột xanh
 59. Blackberries: /´blækbəri/: mâm xôi đen
 60. Raisin: /’reizn/: nho khô

3. Từ vựng tiếng anh về trái cây khác

 1. Artichoke: /ˈɑː.tɪ.tʃəʊk/: Atiso
 2. Pea: /piː/: Đậu Hà Lan
 3. Leek: /liːk/: Tỏi tây
 4. Beans: /biːn/: Đậu
 5. Corn: /kɔːn/: Ngô (bắp)
 6. Beetroot: /ˈbiːt.ruːt/: Củ dền
 7. Squash: /skwɒʃ/: Bí
 8. Cucumber: /ˈkjuː.kʌm.bər/: Dưa chuột (dưa leo)
 9. Potato: /pəˈteɪ.təʊ/: Khoai tây
 10. Garlic: /ˈɡɑː.lɪk/: Tỏi
 11. Onion: /ˈʌn.jən/: Hành tây
 12. Tomato: /təˈmɑː.təʊ/: Cà chua
 13. Marrow: /ˈmær.əʊ/: Bí xanh
 14. Radish: /ˈræd.ɪʃ/: Củ cải
 15. Bell pepper: /ˈbel ˌpep.ər/: Ớt chuông
 16. Hot pepper: /hɒt, pep.ər/: Ớt cay
 17. Carrot: /ˈkær.ət/: Cà rốt
 18. Pumpkin: /ˈpʌmp.kɪn/: Bí đỏ
 19. Watercress: /ˈwɔː.tə.kres/: Cải xoong
 20. Sweet potato: /ˌswiːt pəˈteɪ.təʊ/: Khoai lang
 21. Cassava root: /kəˈsɑː.və, ruːt/: Khoai mì
 22. Ginger: /ˈdʒɪn.dʒər/: Gừng
 23. Lotus root /ˈləʊ.təs ruːt/: Củ sen
 24. Turmeric /ˈtɜː.mər.ɪk/: Nghệ
 25. Kohlrabi: /ˌkəʊlˈrɑː.bi/: Su hào

Xem thêm: 199 từ vựng đồ dùng trong nhà bằng tiếng Anh

4. Câu hỏi tiếng Anh về trái cây

Về chủ đề trái cây, chúng ta có thể đặt ra rất nhiều câu hỏi, bạn học có thể tham khảo vài gợi ý dưới đây:

 • What color is it? – It’s red/green/purple/…
 • Is it big or small? – It’s big/It’s small
 • Is this an apple/an orange/a mango/…? – Đây có phải quả táo/cam/xoài… không?
  Yes, it is. – Đúng thế.
  No, it isn’t. – Không phải vậy.
 • What color is it? – Loại quả này có màu gì?
  – It’s red/green/purple/… – Nó màu đỏ/xanh/tím…
 • Do you like eating apples/bananas/… or oranges/mango? – Bạn thích ăn táo/chuối/… hay cam/xoài/…? 
  – I like apples/bananas/oranges…. – Mình thích táo/chuối/cam….
 • What fruit do you like? – Bạn thích loại trái cây nào?
  – I like apple/mango/banana/… – Mình thích táo/xoài/chuối….
 • How many fruits are there? – Có bao nhiêu loại quả?
  – There are one/two/three…. – Có một/hai/ba/… quả.
 • Can you name these fruits? – Bạn có thể kể tên những loại trái cây này không?
  – They are apples/oranges/…. (Đó là táo/cam/…)

5. Một số chủ đề từ vựng liên quan khác

5.1 Từ vựng tiếng Anh về rau củ quả

 1. Celery (ˈsɛləri): Cần tây
 2. Cabbage (kæbɪʤ): Bắp cải
 3. Cauliflower (ˈkɒlɪflaʊə): Súp lơ
 4. Fennel (ˈfɛnl): Thì là
 5. Asparagus (əsˈpærəgəs): Măng tây
 6. Broccoli (brɒkəli): Bông cải xanh
 7. Horseradish (hɔːsˌrædɪʃ): Cải ngựa
 8. Lettuce (lɛtɪs): Rau diếp
 9. Green onion (griːn ˈʌnjən): Hành lá
 10. Coriander (kɒrɪˈændə): Rau mùi
 11. Knotgrass (ˈnɒtgrɑːs): Rau răm
 12. Fatty mushrooms (fæti ˈmʌʃrʊmz): Nấm mỡ
 13. King oyster mushroom (kɪŋ ˈɔɪstə ˈmʌʃrʊm): Nấm đùi gà
 14. Black fungus (blæk ˈfʌŋgəs): Nấm mộc nhĩ đen
 15. Cashew (kæˈʃuː): Hạt điều
 16. Walnut (wɔːlnʌt): Hạt óc chó
 17. Almond (ɑːmənd): Hạnh nhân
 18. Sesame seeds (sɛsəmi siːdz): Hạt vừng
 19. Pumpkin seeds (pʌmpkɪn siːdz): Hạt bí
 20. Pine nut (paɪn nʌt): Hạt thông
 21. Chia seeds (Chia siːdz): Hạt chia
 22. Sunflower seeds (sʌnˌflaʊə siːdz): Hạt hướng dương
 23. Macadamia: Hạt mắc ca
 24. Cashew (kæˈʃuː): Hạt điều
 25. Pumpkin seeds (pʌmpkɪn siːdz): Hạt bí
 26. Pistachio (pɪsˈtɑːʃɪəʊ): Hạt dẻ cười
 27. Chestnut (ʧɛsnʌt): Hạt dẻ
 28. Soy bean (sɔɪ biːn): Đậu nành
 29. Mung bean (Mung biːn): Đậu xanh
 30. Red bean (rɛd biːn): Đậu đỏ

Xem thêm bộ sưu tập 99+ từ vựng các loại rau trong tiếng Anh

5.2 Từ vựng về các loại thịt

 1. meat  /miːt/: thịt
 2. lean meat /liːn miːt/: thịt nạc
 3. fat /fæt/: thịt mỡ
 4. rib /rɪb/: sườn
 5. pork /pɔːk/: thịt heo
 6. bacon /ˈbeɪ.kən/: thịt xông khói
 7. roast /rəʊst/: thịt quay
 8. beef /biːf/: thịt bò
 9. beefsteak /ˌbiːf.steɪk/: bít tết bò
 10. veal /viːl/: thịt bê
 11. lamb /læm/: thịt cừu
 12. mutton  /ˈmʌt.ən/: thịt cừu già
 13. chicken /ˈtʃɪk.ɪn/: thịt gà
 14. wild boar /ˌwaɪld ˈbɔːr/: thịt heo rừng
 15. goat /ɡəʊt/: thịt dê

Hy vọng với 85+ từ vựng tiếng Anh về trái cây đầy đủ phiên âm, hình ảnh cùng bộ câu hỏi liên quan được đề cập đến trên đây sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh thật tốt.

Đừng bỏ qua:

, ,